SKUPAJ NA POTI DO ZDRAVJA

Zdravljenje težke bolezni predstavlja pot v neznano tako za bolnika kot  njegove svojce. Kljub številnim informacijam, ki so na razpolago, pa le redki bolniki resnično vedo, kaj jih čaka na poti odkrivanja, zdravljenja in okrevanja po bolezni. Pomembno vlogo pri informiranju in pomoči ima poleg strokovnjakov in svojcev tudi Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L (v nadaljevanju: Združenje L&L). Pomoč in podporo nudijo številni člani združenja, ki z veseljem delijo svoje izkušnje z vsemi, ki jih potrebujejo na poti zdravljenja in okrevanja po bolezni, pa tudi pozneje.

V Združenju L&L povezujemo bolnike z limfomom, levkemijo, diseminiranim plazmocitomom, mielodisplastičnim sindromom in drugimi oblikami krvnih bolezni, svojce, prijatelje in zdravstvene strokovnjake. Prizadevamo si za pravočasno odkrivanje bolezni, najsodobnejše oblike odkrivanja in zdravljenja bolezni, celostno obravnavo in oskrbo bolnika, za kakovostno življenje z boleznijo in po njej, za pomoč svojcem bolnikov ter za krepitev zdravja in zdrav način življenja.

DEJAVNOSTI ZDRUŽENJA L&L:

V Združenju L&L smo dejavni na številnih področjih, ki so povezana z osveščanjem bolnikov, svojcev, strokovnjakov in širše javnosti. V zadnjih nekaj letih smo izdali različne informativne publikacije, organizirali izlete, predavanja, delavnice in okrogle mize, vsako jesen pripravimo nacionalno kampanjo osveščanja in sodelujemo v mednarodnih kampanjah, ko s pomočjo različnih medijev osveščamo o pomenu zgodnjega odkrivanja bolezni in pravočasnega zdravljenja. Naša pomembna naloga zadnjih let pa je zagotovo tudi spremljanje izgradnje novega Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana.

Slovensko združenje bolnikov z lifmomom in levkemijo, L&L je bilo ustanovljeno 15. maja 2007.

CILJI ZDRUŽENJA L&L:

  • informiranje in ozaveščanje javnosti o limfomih, levkemijah in drugih krvnih boleznih,
  • prizadevanje za zgodnje odkrivanje limfomov, levkemij in drugih krvnih bolezni ter najboljšo diagnostično obravnavo in zdravljenje bolnikov,
  • prizadevanje za celostno oskrbo bolnikov med zdravljenjem in po njem,
  • informiranje in pomoč bolnikom ter njihovim svojcem med zdravljenjem,
  • skrb, da bolniki razumejo predlagane načine zdravljenja ter da sodelujejo v kliničnih raziskavah doma in v tujini,
  • ozaveščanje bolnikov o njihovih pravicah na področju zdravstva in socialnega varstva ter izobraževanja,
  • zavzemanje za korekten in human odnos do bolnika s strani vseh sodelujočih institucij v procesu zdravljenja, rehabilitacije ter vrnitve v delovno, socialno in izobraževalno okolje,
  • ozaveščanje javnosti o pomenu darovanja krvotvornih matičnih celic,
  • pospeševanje širjenja slovenskega registra darovalcev krvotvornih matičnih celic,
  • organiziranje strokovnih predavanj, posvetov in kongresov za bolnike in svojce s področja zdravstva in zdravega načina življenja, organiziranje delavnic, športnih in kulturnih prireditev itd.,
  • promoviranje zdravega načina življenja in
  • razvijanje ter organiziranje samopomoči in prostovoljstva.

STATUT ZDRUŽENJA L&L:

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. I. RS št. 64/2011) je skupščina dne 19. decembra 2007, s spremembami z dne 24.3.2014 in 8.10.2015 in 22.3.2016 sprejela naslednji

 

 

S T A T U TSlovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, L & L

 

 I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1.     člen

 

Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L (v nadaljevanju: Združenje) je humanitarno, prostovoljno, samostojno, nepridobitno Združenje, ki združuje fizične osebe, predvsem bolnike z limfomom in levkemijo, njihove svojce, prijatelje, zdravstvene strokovnjake in vse, ki so na kakršen koli način pripravljeni pomagati bolnikom z limfomom in levkemijo.

 

 

2.     člen

 

(1) Ime Združenja je: Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L.

 

(2) Sedež Združenja je: Povšetova 37, 1000 Ljubljana

 

(3) Združenje deluje na območju Republike Slovenije.

 

 

3.     člen

 

(1) Združenje je pravna oseba zasebnega prava.

 

(2) Združenje zastopata in predstavljata predsednik Združenja in izvršni direktor. Oba predstavljata društvo samostojno in brez omejitev.

 

(3) Združenje ima svoj žig. Žig je pravokotne oblike z napisom v sredini: Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L.

 

(4) Delovanje Združenja je javno. Za zagotovitev javnosti dela sta odgovorna predsednik Združenja in izvršni direktor.

 

(5) Združenje lahko sodeluje z drugimi sorodnimi organizacijami tako v Republiki Sloveniji kot v tujini, ki delujejo na sorodnih področjih in prispevajo k razvoju njegove ali sorodnih dejavnosti.

 

(6) Združenje se lahko včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

 

  

 

II. CILJI, NAMEN IN NALOGE ZDRUŽENJA

 

4.     člen

 

(1) Združenje združuje bolnike, tako odrasle kot otroke, njihove svojce, prijatelje, zdravstvene strokovnjake in vse, ki se zavzemajo za najsodobnejše oblike diagnosticiranja in zdravljenja limfomov in levkemij, za celostno oskrbo bolnika, za čim bolj kakovostno življenje z boleznijo in po njej ter za krepitev zdravja in zdrav način življenja.

 

(2) Glavni cilji združenja:

 1. informiranje javnosti o limfomih in levkemijah;
 2. širjenje in izmenjevanje informacij o limfomih in levkemijah v Sloveniji in tujini;
 3. poudarjanje pomena zgodnjega odkrivanja limfomov in levkemij;
 4. prizadevanje za najboljšo diagnostično obravnavo bolnikov z limfomom in levkemijo in pospeševanje njenega razvoja;
 5. prizadevanje za najboljše zdravljenje bolnikov z limfomom in levkemijo in poudarjanje pomena aktivnega sodelovanja bolnikov pri zdravljenju in rehabilitaciji;
 6. prizadevanje za popolno oskrbo bolnikov med zdravljenjem in po njem;
 7. prizadevanje za stalno posodabljanje medicinske opreme;
 8. prizadevanje za osveščanje in dodatno strokovno izobraževanje zdravstvenih strokovnjakov  o limfomih in levkemijah, predvsem splošnih zdravnikov;
 9. podpiranje raziskav o limfomih in levkemijah;
 10. informiranje in pomoč bolnikom in njihovim svojcem, da se lažje spopadejo z boleznijo in zdravljenjem;
 11. skrb, da bolniki razumejo predlagane načine zdravljenja in da sodelujejo v kliničnih raziskavah doma in v tujini;
 12. seznanjanje bolnikov z njihovimi pravicami na področju zdravstva in socialnega varstva ter izobraževanja;
 13. zavzemanje za korekten in human odnos do bolnika s strani vseh sodelujočih institucij v procesu zdravljenja, rehabilitacije in šolanja;
 14. aktivno sodelovanje v postopku sprejemanja zakonov in predpisov, ki zadevajo pravni položaj bolnikov;
 15.  prizadevanje za prijazen način vključevanja rehabilitiranih bolnikov nazaj v delovno in socialno okolje;
 16.  osveščanje javnosti o pomenu darovanja krvotvornih matičnih celic;
 17.  pospeševanje širjenja Slovenskega registra darovalcev krvotvornih matičnih celic;
 18.  izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja in izboljšanje kvalitete življenja;
 19. promoviranje zdravega načina življenja – organiziranje strokovnih predavanj s področja zdravstva in zdravega načina življenja, družabnih prireditev, delavnic, športnih srečanj, kulturnih prireditev itd. in
 20.  razvijanje in organiziranje samopomoči in prostovoljstva.

 

(3) Za dosego ciljev se Združenje povezuje z drugimi društvi in organizacijami civilne družbe.

 

 

5.     člen

 

(1) Združenje uresničuje svoje cilje z izvajanjem naslednjih nepridobitnih nalog oziroma dejavnosti:

 

1. Izvajanje programov za izboljšanje kvalitete življenja med boleznijo in po njej in preprečevanje negativnih pojavov

 ter izvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja :

·      sestajanje članov Združenja na sestankih,

·      organizacija srečanj, predavanj in seminarjev,

·      izdajanje informativnih brošur,

·      obveščanje članov preko spletne strani Združenja,

·      povezovanje z drugimi organizacijami in sodelovanje v njihovih akcijah/projektih,

·      obveščanje javnosti o delu Združenja,

·      izdajanje glasila Združenja.

 

2. Rekreativna, športna in kulturna dejavnost:

·      ustvarjanje pogojev za rekreacijo članov Združenja,

·      organizacija kulturnih in športnih prireditev.


3. Socialni program:

·      socialne pomoči posameznikom in skupinam,

·      enkratne pomoči.

 

(2) Združenje izvaja tudi druge dejavnosti v skladu s cilji in namenom Združenja in pridobiva nove člane Združenja.

 

 

6.     člen

 

(1) Delo Združenja in njegovih organov je javno.

 

(2) Javnost delovanja Združenja se zagotavlja:

 

·      z javnostjo sej organov Združenja,

·      z obveščanjem javnosti o delovanju Združenja preko njegovega glasila in drugih njegovih publikacij,

·      preko spletne strani Združenja,

·      preko sredstev javnega obveščanja,

·      preko tiskovnih konferenc Združenja.

 

(3) Širšo javnost Združenje obvešča o svojem delu tako, da so seje organov Združenja javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

 

 

III. ČLANSTVO

 

7.     člen

 

(1) Članstvo v Združenju je prostovoljno.

 

(2) Član Združenja lahko postane vsakdo, ki s podpisom pristopne izjave izrazi željo, da postane član Združenja in izjavi, da bo spoštoval ta statut in druga pravila Združenja.

 

(3) Član Združenja je lahko tudi mladoletna oseba in oseba, ki ji je bila odvzeta poslovna sposobnost. Za mladoletno osebo do dopolnjenega sedmega leta starosti in osebo, ki ji je bila odvzeta poslovna sposobnost, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njeno včlanitvijo v Združenje podati pisno soglasje.

 

Mladoletni člani in člani, ki jim je bila odvzeta poslovna sposobnost, imajo pravico sodelovanja v Združenju, in sicer imajo posvetovalni glas, nimajo pa volilne in glasovalne pravice.

 

(4) Polni redni člani društva plačujejo članarino, katere višino določi skupščina na redni seji. Način plačevanja članarine določi izvršni odbor.

 

8.     člen

 

Pravice članov Združenja so:

 

·      da volijo in so voljeni v organe Združenja,

·      da delujejo v Združenju in v njegovih organih,

·      da enakopravno izražajo svoje predloge o vprašanjih, o katerih Združenje razpravlja in odloča,

·      da so seznanjeni s programom in poslovanjem Združenja ter njegovim finančnim in materialnim poslovanjem,

·      da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja Združenja pri svojem delu,

·      da nastopajo ali tekmujejo ali kako drugače predstavljajo Združenje.

 

 

9.     člen

 

Dolžnosti članov Združenja so:

 

·      da tvorno prispevajo k delovanju Združenja,

·      da spoštujejo statut in druge akte Združenja,

·      da izpolnjujejo sklepe skupščine in drugih organov Združenja,

·      da dajejo predloge in pobude za delo Združenja in prevzemajo odgovornost za izvrševanje nalog, ki so jih sprejeli,

·      da varujejo ugled in dejavnosti Združenja,

·      da si prizadevajo za uresničitev in doseganje ciljev Združenja,

·      da prenašajo svoje izkušnje in znanje na druge člane Združenja,

·      da redno plačujejo članarino.

 

 

10.  člen

 

Častni član Združenja lahko postane oseba, ki je s svojim delovanjem prispevala k uspehu in ugledu Združenja, na podlagi odločitve skupščine Združenja. Častnemu članu se o tem izda listina.

 

 

 

 

 

 

11.  člen

 

Članstvo v Združenju preneha:

 

·      s prostovoljnim izstopom iz Združenja,

·      z izključitvijo iz Združenja,

·      s smrtjo člana.

 

12.  člen

 

Član Združenja izstopi iz Združenja prostovoljno, kadar poda izvršnemu odboru Združenja pisno izjavo o izstopu.

 

Član Združenja se črta iz članstva, če po ugotovitvi izvršnega odbora daljše obdobje ni plačeval članarine.

 


IV. ORGANI ZDRUŽENJA  

 

13.  člen

 

(1) Organi Združenja so:

 

·      skupščina,

·      izvršni odbor,

·      nadzorni odbor,

·      disciplinska komisija.

 

(2) Za članstvo v zadnjih treh organih velja načelo nezdružljivosti funkcij.

 

 

a)    SKUPŠČINA

 

14.  člen

 

Skupščina Združenja je najvišji organ Združenja, ki ga sestavljajo vsi člani Združenja.

 

15. člen

 

Pristojnosti skupščine:

 

·      sprejema, dopolnjuje in spreminja statut in druge akte Združenja;

·      voli in razrešuje predsednika Združenja, člane izvršnega odbora (razen izvršnega direktorja) in druge organe Združenja;

·      sklepa o dnevnem redu;

·      razpravlja o delu in poročilih organov Združenja in Združenja kot celote ter sprejema o tem sklepe;

·      sprejema smernice in stališča o delovnem programu za prihodnje leto;

·      sprejema finančni načrt in letno poročilo;

·      razpravlja in sklepa o finančnem in materialnem poslovanju Združenja;

·      odloča o nakupu in prodaji nepremičnin;

·      odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega odbora Združenja;

·      odloča o prenehanju delovanja Združenja in združitvi Združenja;

·      odloča o priznanjih in pohvalah;

·      dokončno odloča o izključitvi člana iz Združenja;

·      odloča o imenovanju osebe za častnega člana;

·      odloča o višini članarine.

 

 

16. člen

  

(1) Skupščino skliče izvršni odbor Združenja praviloma enkrat letno.

 

(2) Sklic skupščine mora biti skupaj z dnevnim redom javno objavljen najmanj deset dni pred dnevom zasedanja skupščine.

 

(3) Izvršni odbor po potrebi skliče tudi izredno skupščino, na kateri se obravnavajo samo tista vprašanja, zaradi katerih je bila sklicana. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino na pobudo nadzornega odbora ali ene tretjine članov Združenja. Če izvršni odbor skupščine ne skliče v enem mesecu od prejema pobude, jo skliče upravičeni pobudnik.

 

17. člen

 

(1) Skupščina veljavno odloča in sprejema sklepe, če je navzočih več kot tretjina članov Združenja. Če ta pogoj ob prvem sklicu ni izpolnjen, lahko skupščina veljavno odloča po poteku 30 minut od prvega sklica, če je navzočih vsaj 10 članov Združenja.

 

(2) Za sprejetje skupščinskega sklepa je potrebna večina oddanih glasov navzočih članov.

 

(3) Za spremembo ali dopolnitev statuta je potrebna dvotretjinska večina navzočih članov.

 

(4) Glasovanje na skupščini je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.

 

(5) Volitve organov so javne.

 

18. člen

 

(1) Skupščino odpre predsednik Združenja in jo vodi, dokler se ne izvolijo delovna telesa skupščine.

 

(2) Delovna telesa skupščine sestavljajo delovni predsednik skupščine, zapisnikar, overitelj zapisnika, po potrebi pa še drugi delovni organi. Izvolijo se z večino glasov navzočih članov Združenja.

 

(3) O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik skupščine, predsednik Združenja, zapisnikar in overitelj zapisnika.

 

 

 

b)    IZVRŠNI ODBOR

 

19.   člen

 

(1) Izvršni odbor vodi Združenje in izvršuje sklepe skupščine Združenja.

 

(2) Izvršni odbor sestavlja 7 (sedem) članov, in sicer:

 

·      predsednik Združenja,

·      podpredsednik Združenja, ki je hkrati tudi tajnik Združenja,

·      izvršni direktor in

·      4 (štirje) člani.

 

(3) Člane izvršnega odbora, razen izvršnega direktorja, voli skupščina, ki ji izvršni odbor za svoje delo tudi odgovarja.

 

 

20.  člen

 

(1) Izvršni odbor se sestaja najmanj dvakrat letno, po potrebi pa tudi večkrat.

 

(2) Člani izvršnega odbora, razen izvršnega direktorja, so izvoljeni za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve.

 

21.  člen

 

(1) Izvršni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik Združenja na lastno pobudo, na pobudo izvršnega direktorja ali na pobudo polovice članov izvršnega odbora. Predsednika Združenja v času njegove odsotnosti nadomešča podpredsednik Združenja.

 

(2) Izvršni odbor, če ni drugače določeno s tem Statutom, veljavno odloča, če je na seji prisotna več kot polovica njegovih članov, odločitev pa je veljavno sprejeta, če je zanjo glasovala večina navzočih članov. V primeru enakega števila glasov odloča glas predsednika.

 

(3) Na seji se vodi zapisnik.

 

(4) Seje izvršnega odbora so javne.

 

 

22. člen

 

(1) Za izvajanje posameznih nalog lahko izvršni odbor imenuje komisije.

 

(2) Naloge komisije, število njenih članov in predsednika komisije določi izvršni odbor s sklepom. 

 

(3) Člani komisij so lahko le člani Združenja.

 

(4) Za svoje delo so komisije odgovorne izvršnemu odboru.

 

 

 

23. člen

 

Izvršni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:

 

·      sklicuje skupščino Združenja in skrbi za izvajanje njenih sklepov;

·      z dvotretjinsko večino članov imenuje in razrešuje izvršnega direktorja Združenja;

·      podaja izvršnem direktorju soglasje za sklepanje pogodb o zaposlitvi z drugimi zaposlenimi ter pogodbenimi sodelavci znotraj Združenja;

·      imenuje in razrešuje komisije Združenja;

·      nadzoruje izvajanje delovnega programa in skrbi za njegovo izvrševanje;

·      pripravlja predlog finančnega načrta in letnega poročila;

·      vodi in skrbi za finančno in materialno poslovanje Združenja;

·      pripravlja osnutek statuta Združenja in osnutek drugih splošnih aktov ter njihovih sprememb;

·      skupščini predlaga sprejem sklepa o prenehanju ali združitvi Združenja;

·      vodi evidenco članov Združenja;

·      upravlja s premoženjem Združenja;

·      predlaga skupščini pohvale in priznanja;

·      neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog iz 4. in 5. člena tega statuta;

·      uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov Združenja, in naloge, ki mu jih še dodatno naloži skupščina.

 

 

 

24. člen

(predsednik Združenja)

 

(1) Predsednik Združenja je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora.

 

(2) Predsednik Združenja:

·      zastopa in predstavlja Združenje,

·      predlaga dnevni red skupščine,

·      podpisuje listine, ki jih sprejme skupščina,

·      sklicuje in vodi seje izvršnega odbora Združenja,

·      skrbi za izvrševanje statuta, sklepov skupščine in izvršnega odbora,

·      podpisuje v imenu Združenja pogodbe, dogovore in sporazume, h katerim pristopi Združenje,

·      skrbi za javnost dela,

·      skrbi, da Združenje deluje v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije;

·      mora preprečiti sprejem oz. izvajanje sklepov, ki niso v skladu z namenom in cilji Združenja.

 

(3) Predsednika Združenja izvoli skupščina za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve.

 

(4) Predsednik Združenja je za svoje delo odgovoren skupščini Združenja.

 

 

25. člen

(podpredsednik Združenja)

 

(1)Podpredsednik Združenja je hkrati tudi tajnik Združenja in član izvršnega odbora.

 

(2) Podpredsednik Združenja:

 

·                       nadomešča predsednika Združenja v času njegove odsotnosti;

·                       skrbi za koordinacijo med organi Združenja in

·                       opravlja strokovno-tehnična in administrativna dela.

 

(3) Podpredsednika Združenja izvoli skupščina za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve.

 

(4) Podpredsednik Združenja je za svoje delo odgovoren skupščini Združenja. 

 

 

26. člen

(Izvršni direktor)

 

(1)  Izvršnega direktorja Združenja imenuje IO z dvotretjinsko večino članov. Pri glasovanju o imenovanju izvršnega direktorja, obstoječi izvršni direktor nima glasovalne pravice.

(2)  Izvršni direktor lahko funkcijo opravlja prostovoljno ali profesionalno. Če delo opravlja profesionalno, sklene Združenje z njim pogodbo o zaposlitvi za določen čas, tj. za čas trajanja mandata, v skladu z zakonom. O pogojih pogodbe o zaposlitvi odloča IO z navadno večino.

(3)  Za izvršnega direktorja Združenja je lahko imenovana samo oseba, ki je bila pred izvolitvijo že vsaj eno leto član Združenja.

(4)  Mandat izvršnega direktorja je 5 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

(5)  Izvršni direktor opravlja predvsem naslednje naloge:

·      skrbi za zakonito in gospodarno poslovanja Združenja,

·      skrbni za finančno – materialno poslovanje v skladu z letnim načrtom,

·      skrbi in odgovarja za pravočasno pripravo gradiv za seje IO ter za izvrševanje sprejetih sklepov,

·      skrbi za obveščanje javnosti o delu Združenja,

·      ob soglasju IO sklene pogodbe o delu ali pogodbe o zaposlitvi z ostalimi pogodbenimi sodelavci ali zaposlenimi,

·      opravlja druge naloge, ki mu jih določi Skupščina ali IO in predsednik Združenja.

(6)  Izvršni direktor lahko v imenu društva, brez soglasja IO, sklepa pogodbe do vrednosti 15.000,00 EUR.

(7)  Izvršni direktor ne more biti hkrati predsednik ali podpredsednik Združenja.

(8)  Izvršni direktor je za svoje delo odgovoren IO Združenja.

 

 

 

27. člen

(član izvršnega odbora)

 

(1) Član izvršnega odbora Združenja glasuje o vseh odločitvah izvršnega odbora Združenja in  sodeluje pri opravljanju drugih nalog izvršnega odbora Združenja.

(2) Člane izvršnega odbora, razen izvršnega direktorja, izvoli skupščina Združenja za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve.

 

 

c)  NADZORNI ODBOR

 

28. člen

 

(1) Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih izvoli skupščina za dobo štirih let. Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika.

 

(2) Nadzorni odbor opravlja naslednje naloge:

 

·    spremlja delo izvršnega direktorja in izvršnega odbora ter njegovih komisij ter opravlja stalni nadzor nad finančnim poslovanjem Združenja;

·    nadzira izvajanje tega statuta in drugih aktov Združenja;

·    nadzira izvajanje sklepov organov in izpolnjevanje dolžnosti organov Združenja;

·    skrbi za uresničevanje in varstvo pravic članov Združenja.

·    Poda oceno ali so bili prihodki iz pridobitne dejavnosti porabljeni za nepridobitno dejavnost Združenja.

 

(3) Člani nadzornega odbora Združenja imajo pravico udeleževati se sej izvršnega odbora, vendar brez pravice glasovanja. Za obveščanje članov nadzornega odbora o sejah izvršnega odbora je odgovoren predsednik Združenja.

 

(4) Nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini, ki ji je tudi odgovoren za svoje delo.

 

(5) Nadzorni odbor veljavno odloča, če so na seji nadzornega odbora prisotni vsi trije člani, odločitev pa je veljavno sprejeta, če je zanjo glasovala večina prisotnih.

 

                                                                       

d)  DISCIPLINSKA KOMISIJA

 

29. člen

 

(1) Disciplinska komisija ima tri člane, ki jih skupščina izvoli za dobo štirih let.  Člani disciplinske komisije izmed sebe izvolijo predsednika.

 

(2) Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek po posebnem pravilniku, ki ga sprejme skupščina.

 

(3) Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija, so naslednje:

- kršitve določb statuta:

-       nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v Združenju,

-       neizpolnjevanje sprejetih zadolžitev in funkcij,

-       neizvrševanje sklepov organov Združenja,

-       dejanja, ki kakor koli škodujejo ugledu Združenja.

 

 

30. člen

 

(1) Za kršitve določb statuta lahko disciplinska komisija izreče članom Združenja javni opomin ali izključitev.

 

(2) Izključitev lahko izreče disciplinska komisija, če član Združenja po izrečenem javnem opominu vztraja z dejanji, ki predstavljajo kršitev pravil Združenja, ali če član Združenja zavestno deluje v nasprotju z namenom in cilji Združenja, zlorablja svoje članstvo v Združenju za namene, ki niso združljivi s cilji Združenja, ali s svojim ravnanjem zavestno škoduje interesom in ugledu Združenja.

 

(3)  Na predlog disciplinske komisije skupščina odloča o dokončni izključitvi člana iz Združenja.

                                                                       

 

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

 

 

31 a. člen

(1) Sredstva Združenja se oblikujejo iz:

 

·      prispevkov sponzorjev in donatorjev,

·      javnih sredstev,

·      daril in volil,

·      dohodka iz svoje dejavnosti in naslova materialnih pravic,

·      članarine

·      drugih virov.

 

(2) Združenje ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki Združenju materialno, moralno ali kako drugače pomagajo.

 

(3) Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah skupščine, nimajo pa pravice odločanja.

 

31 b. člen

(pridobitna dejavnost)

 

Združenje lahko kot dopolnilno dejavnost opravlja pridobitno dejavnost. Pridobitna dejavnost mora biti povezana z nameni in cilji Združenja, ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za doseganje namenov in ciljev Združenja.

 

Združenje lahko poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe. Združenje lahko iz razlogov, ki so navedeni v prvem odstavku tega člena, ustanovi gospodarsko družbo.

 

Združenje lahko kot svojo pridobitno dejavnost opravlja naslednje dejavnosti:

 • Trženje oglasnega prostora - Posredovanje oglaševalskega prostora, šifra SKD 73.120).
 • Zaračunava vstopnino oz. kotizacijo na dogodkih, ki jih organizira - Organiziranje razstav, sejmov, srečanj, šifra SKD N82.300.
 • Prodaja izdelke, ki so jih izdelali člani Združenja, izjemoma izdelke, ki jih Združenje dobi v dar – Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic, šifra G47.990.

 

32. člen

 

(1) Premoženje Združenja predstavljajo denarna in druga sredstva, premičnine in nepremičnine ter materialne pravice. Združenje ne sme deliti svojega premoženja med svoje člane.

 

(2) Če Združenje pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

 

 

33. člen

 

(1) Finančno in materialno poslovanje je javno, vodi ga izvršni odbor oziroma izvršni direktor.

 

(2) Finančne in materialne listine podpisujejo predsednik, podpredsednik in izvršni direktor Združenja.

 

(3) Operativno delo vodi izvršni direktor, pred njegovim imenovanjem pa predsednik Združenja.

 

34.  člen

 

(1) Finančno in materialno poslovanje Združenja poteka v skladu z Zakonom o društvih in  računovodskim standardom za društva.

 

Finančno poslovanje bo potekalo v skladu s pravilnikom, ki ga bo skupščina sprejela do 31.12.2007. V pravilniku bo Združenje določilo način vodenja in izkazovanja podatkov o finančnem in materialnem poslovanju Združenja.

 

 

(2) Finančno poslovanje se vodi preko transakcijskega računa pri banki, s katero se sklene pogodba.

 

 

35. člen

 

Vsi člani Združenja so dolžni, da prijavijo organom Združenja zlorabe ali nepravilnosti v zvezi s finančnim in materialnim poslovanjem.

 

 

36. člen

 

Sredstva in premoženje Združenja se uporabljajo za izvrševanje nalog Združenja, za povrnitev stroškov članom Združenja in za plačilo stroškov, ki nastanejo ob redni dejavnosti Združenja.

 

 

 

37. člen

 

VI. PRENEHANJE ZDRUŽENJA

 

 

Združenje preneha obstajati:

 

·      če tako sklene skupščina; sklep skupščine o prenehanju Združenja je veljavno sprejet, če tako skleneta dve tretjini na skupščini navzočih članov Združenja pod pogojem, da se je skupščine udeležila najmanj polovica vseh članov;

·      po samem zakonu;

·      s spojitvijo z drugimi društvi;

·      s pripojitvijo k drugemu društvu.

 

 

38. člen

 

(1) Če Združenje preneha obstajati, se njegovo premoženje popiše.

 

(2) Skupščina izda sklep, na podlagi katerega določi sorodno društvo, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje Združenja.

 

(3) Neporabljena proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

 

 

39.  člen

 

Spremembe ali dopolnitve statuta veljajo, če so sprejete po postopku, po katerem je bil sprejet ta statut. Za sprejetje, dopolnitev ali spremembo statuta je potrebna dvotretjinska večina.

 

 

VII. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

 

40. člen

 

Ta statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme ustanovna skupščina Združenja.

 

41.  člen

 

(1)  Do imenovanja izvršnega direktorja ima izvršni odbor 6 članov.

(2)  Do imenovanja izvršnega direktorja njegove funkcije opravljata predsednik oziroma podpredsednik Združenja.

(3)  Spremembe statuta pričnejo veljati s sprejetjem sprememb. Čistopis Statuta se objavi na spletni strani Združenja.